Untitled Document
Username
Password
  

Untitled Document
Menu
วิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมชุมนุม

Untitled Document
ชุมนุม
รายชื่อชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 แพทย์,พยาบาล,วิทยาศาสตร์สุขภาพ [รับ 150 ,ลง 105]  
 ทันตแพทย์  [รับ 100 ,ลง 13]  
 เภสัช [รับ 100 ,ลง 14]  
 วิทยาศาสตร์,ทรัพยากรธรรมชาติ  [รับ 100 ,ลง 2]  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ  [รับ 100 ,ลง 12]  
 วิศวกรรมศาสตร์  [รับ 100 ,ลง 42]  
 สถาปัตยกรรมศาสตร์ [รับ 100 ,ลง 22]  
 เกษตร,วนศาสตร์,อุตสาหกรรมเกษตร  [รับ 100 ,ลง 1]  
 บริหารธุรกิจ,พาณิชยศาสตร์&บัญชี,เศรษฐศาสตร์  [รับ 100 ,ลง 67]  
 การท่องเที่ยวและการโรงแรม การบิน [รับ 150 ,ลง 137]  
 ครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์  [รับ 100 ,ลง 33]  
 ศิลปกรรม,วิจิตรศิลป์,ดุริยางค์,ศิลปการออกแบบ  [รับ 100 ,ลง 24]  
 นิเทศ,อักษร,ศิลปศาสตร์ [รับ 250 ,ลง 149]  
 รักษาดินแดน [รับ 300 ,ลง 274]  
 ดนตรีสากล [รับ 100 ,ลง 25]  
 วงโยธวาทิต [รับ 100 ,ลง 42]  
 สตริง [รับ 100 ,ลง 57]  
 นาฎศิลป์ [รับ 100 ,ลง 26]  
 ดนตรีไทย [รับ 100 ,ลง 31]  
 ผ้ามัดย้อม [รับ 100 ,ลง 36]  
 วาดภาพสร้างสรรค์ [รับ 100 ,ลง 63]  
 ฟุตบอล1 [รับ 100 ,ลง 45]  
 ฟุตซอล1 [รับ 100 ,ลง 27]  
 กรีฑา1 [รับ 100 ,ลง 13]  
 วอลเลย์บอล1 [รับ 100 ,ลง 12]  
 แบดมินตัน1 [รับ 100 ,ลง 44]  
 เปตอง1 [รับ 100 ,ลง 5]  
 ซีพีอาร์ (CPR)1 [รับ 100 ,ลง 2]  
 ฟุตบอล2 [รับ 100 ,ลง 34]  
 บาสเกตบอล2 [รับ 100 ,ลง 14]  
 แบดมินตัน2 [รับ 100 ,ลง 23]  
 ซีพีอาร์ (CPR)2 [รับ 100 ,ลง 37]  
 ฟุตบอล3 [รับ 100 ,ลง 15]  
 ฟุตซอล3 [รับ 100 ,ลง 27]  
 วอลเลย์บอล3 [รับ 100 ,ลง 24]  
 ถ่ายภาพ1 [รับ 100 ,ลง 45]  
 อาหารคาวหวาน1 [รับ 100 ,ลง 24]  
 ถ่ายภาพ2 [รับ 100 ,ลง 51]  
 อาหารคาวหวาน2 [รับ 100 ,ลง 17]  
 งานประดิษฐ์2 [รับ 100 ,ลง 22]  
  อย.น้อย 2 [รับ 100 ,ลง 18]  
 งานเกษตร 2 [รับ 100 ,ลง 33]  
 ถ่ายภาพ 3 [รับ 100 ,ลง 61]  
 อาหารคาวหวาน 3 [รับ 100 ,ลง 32]  
 งานประดิษฐ์ 3 [รับ 100 ,ลง 26]  
  อย.น้อย 3 [รับ 100 ,ลง 10]  
 งานช่าง 3 [รับ 100 ,ลง 21]  
 เถ้าแก่น้อย 3 [รับ 100 ,ลง 4]  
 งานเกษตร 3 [รับ 100 ,ลง 35]  
 แบดมินตัน 3 [รับ 100 ,ลง 45]  
 บาสเกตบอล 3 [รับ 100 ,ลง 16]  
 ซีพีอาร์ (CPR) 3 [รับ 100 ,ลง 2]  
 งานช่าง 2 [รับ 30 ,ลง 16]  

 

 
admin
     
Untitled Document

Untitled Document


© All rights reserve by Srinagarindra The Princess Mother School Phuket ,Power by Phuket IT Care