Untitled Document
Username
Password
  

Untitled Document
Menu
วิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมชุมนุม

Untitled Document
ชุมนุม
รายชื่อชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
 รักษาดินแดน [รับ 251 ,ลง 250] #นายเฉลิมศักดิ์ ไชยนันทน์ #ว่าที่ร้อยตรีดุสิต บ้านนบ #นางสาววิชยา ฟูจิตร์
 สนุกกับห้องสมุด [รับ 17 ,ลง 17] #นางสาวปัญจพร กรุณา
 Funny Sci [รับ 17 ,ลง 17] #นางสาวศศิ ประทีป ณ ถลาง
 กรีฑา [รับ 37 ,ลง 37] #นายศุภฤทธิ์ เกตุสกุล #นายดำรงศักดิ์ อมรสุรศิริ
 คณิตคิดสนุก [รับ 17 ,ลง 17] #นางขจิตศรี พวงแก้ว
 วอลเล่ย์บอลชายหาด [รับ 16 ,ลง 16] #นายพงษ์ศักส์ รองสวัสดิ์
 สนุกกับนิทานพื้นบ้าน [รับ 36 ,ลง 36] #นางสาวคณิษา สุขสวัสดิ์ #นางสุณิสา พรหมภัฒน์
 ธนาคารโรงเรียน [รับ 17 ,ลง 17] #นางสาวรอซีพา สือเล็ง
 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน [รับ 37 ,ลง 35] #นางสาวพิชชาภา คงแก้ว #นางวรรณวิภา เบญจเลิศยานนท์
 ประดิดประดอย [รับ 36 ,ลง 36] #นางศิริวรรณ งามเชื้อ #นายดำเกิง สุทธิสุวรรณ
 วงโยธวาทิต [รับ 85 ,ลง 73] #นางสาวกรองเงิน #นางสาวปราณิสา #นายศรายุทธ
 นักพฤกษศาสตร์น้อย [รับ 36 ,ลง 22] #นายอรรถชัย มีสุข #นางสาวจุฑาทิพย์ กิจประสงค์
 นิทานเพื่อน้อง [รับ 36 ,ลง 36] #นางสาวรัศติญา โก๊ยดุลย์ #นางสาวอารียา เอียดดี
 A-MATH [รับ 36 ,ลง 35] #นางสาวนันทนา นุ้ยเด่น #นางสุรีวรรณ กังแฮ
 พับ ตัด แปะ กระดาษ [รับ 36 ,ลง 36] #นางสาวภธิรดา สุไหลหมาน #นายภานุพงษ์ พงศ์เกื้อ
 ฝรั่งเศส [รับ 16 ,ลง 16] #นางอรพิน อยู่คง
 Physies For Admission [รับ 17 ,ลง 15] #นายขวัญชัย ถิรตันติกุล
 อักขราพาเพลิน [รับ 36 ,ลง 36] #นางปิยวรรณ นุ่นขาว #นางสาวสุทธิพร ศรีจำรัส
 แบกเป้สะพายกล้อง [รับ 37 ,ลง 37] #นายก้องเกียรติ นุชเครือ #นายวรศักร์ ณ นคร
 MATH ART [รับ 36 ,ลง 36] #นางปรารถนา ซามี #นางสาวทิพวรรณ แซ่ขอ
 ภาษาอังกฤษวันละคำ [รับ 17 ,ลง 17] #นางวัลดี หลักฐาน
 ท่องไปในโลกกว้าง [รับ 36 ,ลง 36] #นางจรินทร์ ศรีนวลปาน #นางสาวศิริวรรณ รอดแป้น
 Math For Admission [รับ 17 ,ลง 17] #นายธวัชชัย ทิพย์รง
 String band and Voice [รับ 60 ,ลง 60] #นายบุญเลิศ ปามปุ่ม
 Debates [รับ 36 ,ลง 30] #นางเบญจลักษณ์ อึ๋งสืบเชื้อ #T. Clark
 วิทย์หรรษา [รับ 36 ,ลง 36] #นางสาวจันจิรา ประดิษฐ์ธรรม #นางสาวกิตติพิชญ์ สุยสุทธิ์
 D.I.Y [รับ 17 ,ลง 17] #นางสาวสุภาวรรณ วรนญกุล
 ใบตอง [รับ 36 ,ลง 36] #นางสาวพิมพ์ณดา บุญสพ #นายวัชรากร บำรุงตา
 เล็บสวยด้วยมือเรา [รับ 17 ,ลง 17] #นางยุวดี ชูภาพ
 English through songs [รับ 17 ,ลง 17] #นายมนตรา เหมแก้ว
 เคมีสู่โอลิมปิก [รับ 17 ,ลง 13] #นางสาวกนกพร เจริญรัตน์
 ดาวอาสา [รับ 18 ,ลง 18] #นายรตนชยธรลภณ วงศ์แก้วมูล
 ซารังแฮโย [รับ 36 ,ลง 35] #นางสาวสุนิศา นิยมเดชา #นางสาววิจิตรา เกษา
 งานทำมือ [รับ 17 ,ลง 17] #นางสาวกนกนภัส สืบสิน
 นาฏศิลป์ไทย [รับ 40 ,ลง 40] #นางสาวศิริพร สุดตรง #นางนริศรา นาวีว่อง
 เครื่องเสียง [รับ 18 ,ลง 18] #นายปกรณ์ จรพงศ์
 แกะสลักวัสดุเนื้ออ่อน [รับ 35 ,ลง 35] #นางกัญญ์ณณัฏฐ์ ปั้นทอง #นางสาววิชุดา ประดิษฐานุสรณ์
 ปิดทองหลังพระ [รับ 36 ,ลง 35] #นางสาวสุวัยบะห์ มะดิเยาะ #นางสาวเทวีลดา ศรีทอง
 อย. น้อย [รับ 17 ,ลง 17] #นางสุภานี เข็มทอง
 งานประดิษฐ์ [รับ 17 ,ลง 17] #นายปรีชา หลักบ้าน
 โลกน่ารู้ [รับ 17 ,ลง 17] #นางสาวพิมลพรรณ ตัณฑวัฒน์
 UKULELE [รับ 56 ,ลง 48] #นางสาวปารณีย์ เที่ยงตรงจิตต์ #นางอโนทัย วรรณทอง #นางอัญชลี สุทธิสุวรรณ
 นักสะสม [รับ 36 ,ลง 36] #นางสาววิไลลักษณ์ ถิ่นพังไกร #นายทิวานนท์ ตังสุรัตน์
 ภาษาในบทเพลง [รับ 36 ,ลง 35] #นางสาวสุภรี เมฆบุตร #นางสายชล จันทรกุล
 A-MATH ม.ต้น [รับ 36 ,ลง 36] #นางสาวอรอุมา ช่วยจันทร์ #นางสาวชญานิศ หนูขวัญ
 สนุกคิด สนุกทำ [รับ 37 ,ลง 37] #นางสาวกาญจนา รัตนมุสิทธิ์ #นางสาวรัตรวี ว่องไว
 หนังพาไป [รับ 20 ,ลง 20] #นางสุปราณี รอดเซ็น
 คณิตคิดเร็ว [รับ 17 ,ลง 14] #นางสาววัชรียา เหล็มหมาด
 ยุวชนมุสลิม [รับ 54 ,ลง 35] #นายอรรณพ พิศสุพรรณ #นางอารมย์ สินสุวรรณ #นายอมร ปกติง
 ห้องสมุด [รับ 17 ,ลง 17] #นางสาวเพ็ญจันทร์ นิลกัณฑ์
 อคูเลเล่ [รับ 17 ,ลง 17] #นางธนันท์ธรณ์ เชียรประสงค์
 จิตวิทยาพาเพลิน [รับ 17 ,ลง 17] #นางสาวพาตีเมาะ สาและ
 เครื่องหอมของชำร่วย [รับ 17 ,ลง 17] #นางอัจฉรา ขาวพุ่ม
 ถักกระเป๋าโครเชต์ [รับ 18 ,ลง 18] #นางศรีสุดา เชาวลิต
 ประชาสัมพันธ์ [รับ 36 ,ลง 29] #นางสาวศิรดา ไพโรจน์รชตะ #นายพิทักษ์พล อินมณเทียร
 อังกฤษพาเพลิน [รับ 20 ,ลง 19] #นางสาวทิพพิมล รักธรรม
 สร้างสรรค์ภาษา [รับ 17 ,ลง 17] #นายประจักษ์ รัตนพงศ์
 ทักษะจีน [รับ 18 ,ลง 10] #นางสาวเบญจมาศ ไกรเลิศ
 เปิดพจนานุกรมจีน [รับ 18 ,ลง 0] #นางสาวณิชกานต์ ฉันทธำรงศิริ
 แล้วแต่จะเรียน [รับ 18 ,ลง 18] #นางสาวอลักตา สิทธาคม
 เครื่องบินเล็ก [รับ 17 ,ลง 12] #นายอุดมศักดิ์ ตันติวิวัฒน์
 English for fun [รับ 17 ,ลง 17] #นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง
 To be Number  [รับ 41 ,ลง 41] #นางบุญศรี พิมล #นางวิไลพร จันเสงี่ยม
 นักประวัติศาสตร์ไทย [รับ 36 ,ลง 33] #นางสาวภัทราพร ช่างเหล็ก #นางสาวดาวานีย์ อีซอ
 มัดย้อม [รับ 17 ,ลง 17] #นายศิวิโรจน์ ด้วงจัน
 การ์ตูน [รับ 18 ,ลง 18] #นางวรรณี สืบกระพันธ์
 คนขยัน [รับ 17 ,ลง 17] #นางชมพู ขวัญแคว้น
 ฟุตบอล [รับ 36 ,ลง 36] #นายไกรสิทธิ์ เกื้อกูล #นายธรรมรัตน์ กูมุดา
 Law for life [รับ 17 ,ลง 17] #นางสาวศรีกัล ก้องวุฒิเวทย์
 จิตอาสา [รับ 36 ,ลง 35] #นายไกรสร สุทธิประภา #นางสาวธนิกานต์ กัณฑะวงศ์
 บาสเกตบอล [รับ 19 ,ลง 19] #นายศุภสิทธิ์ จงสุข
 Happy Math [รับ 17 ,ลง 15] #ว่าที่ร้อยตรีสมชาย เลิศภัทรมนัส #นางสาวดาลิยา เซ็ง
 It's Up to you [รับ 36 ,ลง 36] #นางสาววรรณา บูสมาด #นางสาววาซีตา เหมสลาหมาด
 ดนตรีไทย [รับ 20 ,ลง 18] #นายอาทิตย์ แสงเจริญ

 

 
admin
     
Untitled Document

Untitled Document


© All rights reserve by Srinagarindra The Princess Mother School Phuket ,Power by Phuket IT Care