Untitled Document
Username
Password
  

Untitled Document
Menu
วิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมชุมนุม

Untitled Document
ชุมนุม
รายชื่อชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 รักษาดินแดน [รับ 350 ,ลง 275] #ว่าที่ร้อยตรีสมชาย เลิศภัทรมนัส #นายเฉลิมศักดิ์ ไชยนันทน์ #นางสาววิชยา ฟูจิตร์ #ว่าที่ร้อยตรีดุสิต บ้านนบ
 อาหารแปรรูป [รับ 29 ,ลง 28] #นางสาสุวัยบะห์ มะดิเยาะ
 เพื่อนที่ปรึกษา YC [รับ 48 ,ลง 48] #นางพิมชญา วงศ์ษาพาน#นางสาวร่อฮานา หอมรสกล้า #นางฤทัยรัตน์ ฤทธิฉิม
 แอโรบิค 1 [รับ 30 ,ลง 30] #นางสาวไอนี สาและ 1
 แอโรบิค 2 [รับ 30 ,ลง 30] #นางสาวไอนี สาและ 2
 แอโรบิค 3 [รับ 30 ,ลง 27] #นางสาวไอนี สาและ 3
 PAT [รับ 14 ,ลง 14] #นางสาวพิมลพรรณ ตัณฑวัฒน์
 อาหาร 1 [รับ 15 ,ลง 15] #นางศรีสุดา เชาวลิต 1
 อาหาร 2 [รับ 15 ,ลง 15] #นางศรีสุดา เชาวลิต 2
 อาหาร 3 [รับ 15 ,ลง 15] #นางศรีสุดา เชาวลิต 3
 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย [รับ 10 ,ลง 4] #นางสาวภธิรดา สุไหลหมาน
 ดนตรีไทย [รับ 45 ,ลง 44] #นางประนัสดา ตันสกุล
 ห้องสมุด [รับ 20 ,ลง 3] #นางสาวเพ็ญจันทร์ นิลกัณฑ์
 หนังสือหรรษา [รับ 40 ,ลง 40] #นางปิยะวรรณ นุ่นขาว #นางสาวสุทธิพร ศรีจำรัส
 หนังสือเล่มเล็กหรรษาพาเพลิน [รับ 15 ,ลง 5] #นายสุรเชษฐ์ อาจหมั่น #นางสุปราณี รอดเซ็น
 นักธุรกิจรุ่นเยาว์ [รับ 20 ,ลง 17] #นางสาวเมธาวี ยอดไกรศรี #นางสาวชลธิชา แซ่โค้ว
 คณิตศิลป์มหัศจรรย์ [รับ 10 ,ลง 8] #นางสาวทิพวรรณ แซ่ขอ
 แฟชัน [รับ 10 ,ลง 10] #นางสาวอนงค์นาถ แดงขาว
 English Is Fun [รับ 25 ,ลง 20] #นางสาวสวลี อินทร์นาค
 GSP [รับ 10 ,ลง 10] #นางชมพู ขวัญแคว้น
 วงโยธวาทิต [รับ 50 ,ลง 44] #นางสาวปราณิสา อินท่าทอง
 สังคมออนไลน์ [รับ 30 ,ลง 7] #นางสาวปุณยวีร์ กออำไพ
 เกมคณิตศาสตร์ [รับ 20 ,ลง 20] #นางสาวนันทนา นุ้ยเด็น
 นวดไทยแผนโบราณ [รับ 30 ,ลง 23] #นายมนตรา แหมแก้ว
 คนรักญี่ปุ่น [รับ 30 ,ลง 30] #นางสาวเบญจวรรณ วงศ์สวัสดิ์
 งานทำมือ [รับ 20 ,ลง 5] #นางสาวกนกนภัส สืบสิน
 รีวิวภูเก็ต (Review Phuket) [รับ 20 ,ลง 19] #นางสาววรรณวิภา เบญจเลิศยานนท์ #นางรัฐพร ทองตัน
 Vlog [รับ 30 ,ลง 30] #นางสาวธัญวรัตม์ สมศักดิ์ #นางสาวสุภิสรา อุยสุย
 SWPK Volleyball Club [รับ 20 ,ลง 20] #นายปรมินทร์ หิรัญฉาย
 SEVEN GIRL [รับ 7 ,ลง 7] #นางสาวกนกพร นาพนัง
 สนุกวิทย์ [รับ 20 ,ลง 20] #นางสาวศิรินันท์ มานุ้ย
 MEMORY OF FILM [รับ 20 ,ลง 15] #นางสาวสุภานัน ตั๋นสกุล #นางสาวบุณยวีร์ เตชะภัททวรกุล
 ลูบิค [รับ 15 ,ลง 15] #นางสาวสรารัตน์ เจริญลาภ #นางสาวรพีพรรณ จู่ภิบาล
 work out [รับ 40 ,ลง 11] #นางสาววัชรียา เหล็มหมาด #นางวิไลลักษณ์ ตังสุรัตน์
 D.I.Y. by ครูวรรณ [รับ 20 ,ลง 17] #นางสาวสุภาวรรณ วรนพกุล
 สอวน.เคมี [รับ 15 ,ลง 4] #นางสาวกนกพร เจริญรัตน์
 แบตมินตัน 1 [รับ 30 ,ลง 30] #นายศุภสิทธิ์ จงสุข 3
 แบตมินตัน 2 [รับ 30 ,ลง 30] #นายศุภสิทธิ์ จงสุข 2
 แบตมินตัน 3 [รับ 30 ,ลง 30] #นายศุภสิทธิ์ จงสุข 1
 นาฏศิลป์ [รับ 40 ,ลง 9] #นางสาวศิริพร สุดตรง
 วอลเลย์บอล 1 [รับ 20 ,ลง 20] #นายพงษ์ศักดิ์ รองสวัสดิ์ 1
 วอลเลย์บอล 2 [รับ 20 ,ลง 20] #นายพงษ์ศักดิ์ รองสวัสดิ์ 2
 วอลเลย์บอล 3 [รับ 20 ,ลง 20] #นายพงษ์ศักดิ์ รองสวัสดิ์ 3
 ฟิสิกส์ [รับ 20 ,ลง 17] #นายทิวานนท์ ตังสุรัตน์
 ละครสั้น (Skit) [รับ 15 ,ลง 14] #นางสาวทิพพิมล รักธรรม
 เกษตร 1 [รับ 30 ,ลง 30] #นายอรรถชัย มีสุข 1
 เกษตร 2 [รับ 40 ,ลง 24] #นายอรรถชัย มีสุข 2
 เกษตร 3 [รับ 30 ,ลง 30] #นายอรรถชัย มีสุข 3
 Debate [รับ 30 ,ลง 1] #Mr.Clarke LeBlanc
 Crossword [รับ 20 ,ลง 3] #นางอโนทัย วรรณทอง
 Singing [รับ 20 ,ลง 11] #Ms.Shelly Jean Rufo
 Math Project [รับ 15 ,ลง 5] #Ms.Angelyn Yvonne Tan
 Science Project [รับ 15 ,ลง 10] #Mr.Elbien Roy Sagnoy
 String [รับ 20 ,ลง 0] #Mr.Diego Ambrosio
 Spelling Bee [รับ 30 ,ลง 13] #Mr.Ismail
 Multi Skill [รับ 20 ,ลง 9] #นายมนตรา เหมแก้ว #Mr.Idriss Noun
 ASEAN Quiz [รับ 21 ,ลง 11] #Mr.Peter #นายปรมินทร์ หิรัญฉาย
 English Games [รับ 20 ,ลง 3] #นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง
 Speech [รับ 20 ,ลง 6] #นางสาวสุภานัน ตั๋นสกุล
 หนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น [รับ 20 ,ลง 8] #นางสาวมัณฑนา สุดเม่ง #นางสาวสุพิชญา อังคะมาตย์
 ย้อนอดีตวันวาน [รับ 40 ,ลง 9] #นายอมร ปกติง #นางอารมย์ สินสุวรรณ #นางจรินทร์ ศรีนวลปาน #นายอรรณพ พิศสุวรรณ
 เกมฝึกสมอง [รับ 26 ,ลง 26] #นางขจิตศรี พวงแก้ว
 รักษ์ภาษาไทย [รับ 40 ,ลง 20] #นางสาวสุภรี เมฆบุตร #นางสายชล จันทรกุล
 โลกหลากสี [รับ 30 ,ลง 30] #นางสาวพิมพ์ณดา บุญสพ
 สื่อการสอน 3 มิติ [รับ 15 ,ลง 14] #นางสาวประทุมมา กายแก้ว
 สอวน.ชีววิทยา [รับ 30 ,ลง 15] #นางสาววิไลพร จันเสงี่ยม #นางสาวธนิกานต์ กัณฑะวงศ์
 ถ่ายภาพ [รับ 10 ,ลง 10] #นางสาวศิรดา ไพโรจน์รชตะ
 แบกเป้สะพายกล้อง 1 [รับ 40 ,ลง 40] #นายก้องเกียรติ นุชเครือ #นางยุวดี ชูภาพ #นายวรศักดิ์ ณ นคร #ว่าที่ ร.ต.ดุสิต บ้านนบ#นายอุดมศักดิ์ ตันติวิวัฒน์ #นางสาวศศิ ประทีป ณ ถลาง
 ภาษาฝรั่งเศส [รับ 10 ,ลง 7] #นางอรพิน อยู่คง
 Spelling bee [รับ 10 ,ลง 10] #นางสาวสไลยา หาญเคียว
 ภาษาไทยสร้างสรรค์ [รับ 30 ,ลง 19] #นายพิทักษ์พล อินมณเฑียน
 ขับร้องและวงสตริง 1 [รับ 40 ,ลง 36] #นายบุญเลิศ ปานนุ่ม 1
 ขับร้องและวงสตริง 2 [รับ 25 ,ลง 22] #นายบุญเลิศ ปานนุ่ม 2
 ขับร้องและวงสตริง 3 [รับ 25 ,ลง 23] #นายบุญเลิศ ปานนุ่ม 3
 Math for Admission [รับ 20 ,ลง 18] #นายธวัชชัย ทิพย์รงค์
 ซูโดกุ [รับ 20 ,ลง 12] #นางสุรีย์วรรณ กังแฮ
 เรื่องจีนๆ [รับ 20 ,ลง 12] #นางสาวเบญจมาศ ไกรเลิศ
 จุ๊กจิ๊กจอจีน [รับ 20 ,ลง 20] #นางสาวรุจิรา เจียรวัฒนวงศ์
 วัฒนธรรมจีน [รับ 25 ,ลง 24] #นางสาวอลักตา สิทธาคม
 หมากรุกไทย [รับ 20 ,ลง 10] #นายขวัญชัย ถิรตันติกุล
 ขนมไทยในวรรณคดี [รับ 30 ,ลง 24] #ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพ็ญนภา โชติช่วง
 Runing [รับ 20 ,ลง 20] #นายดำรงศักดิ์ อมรสุรศิริ
 วู้ดบอล [รับ 20 ,ลง 20] #นายศุภฤทธิ์ เกตุสกุล
 งานช่าง1 [รับ 10 ,ลง 10] #นายธเนศ รักษา 1
 งานช่าง2 [รับ 10 ,ลง 10] #นายธเนศ รักษา 2
 งานช่าง3 [รับ 10 ,ลง 10] #นายธเนศ รักษา 3
 คณิตพาเพลิน [รับ 20 ,ลง 0] #นางสาวรอซีพา สือเล็ง
 A MATH [รับ 20 ,ลง 17] #นางสาวอรอุมา ช่วยจันทร์
 อย.น้อย [รับ 25 ,ลง 25] #นางสาวดลพร ศิริเสถียร
 คณิตศิลป์ [รับ 10 ,ลง 0] #นางสาวจันทร์นิศา สุเหร็น
 ฟิสิกส์หรรษา [รับ 20 ,ลง 1] #นายสมบูรณ์ เครือสนิท
 แบกเป้สะพายกล้อง 2 [รับ 40 ,ลง 39] #นางสาวศศิ ประทีป ณ ถลาง 2#นายอุดมศักดิ์ ตันติวิวัฒน์ 2#นายก้องเกียรติ นุชเครือ 2#ว่าที่ ร.ต.ดุสิต บ้านนบ 2#นายวรศักดิ์ ณ นคร 2#นางยุวดี ชูภาพ 2
 แบกเป้สะพายกล้อง 3 [รับ 40 ,ลง 17] #นางสาวศศิ ประทีป ณ ถลาง 3#นายอุดมศักดิ์ ตันติวิวัฒน์ 3#นายก้องเกียรติ นุชเครือ 3#ว่าที่ ร.ต.ดุสิต บ้านนบ 3#นายวรศักดิ์ ณ นคร 3#นางยุวดี ชูภาพ 3
 ฟุตบอล 2 [รับ 25 ,ลง 25] #นายไกรสิทธิ์ เกื้อกูล
 ฟุตบอล 3 [รับ 25 ,ลง 25] #นายไกรสิทธิ์ เกื้อกูล .
 ศิลปะ 2 [รับ 20 ,ลง 20] #นายศิวิโรจน์ ด้วงจันทร์
 ศิลปะ 3 [รับ 20 ,ลง 6] #นายศิวิโรจน์ ด้วงจันทร์ .
 จี๊นจีน [รับ 20 ,ลง 20] #นายกิตติชัย ชัยยุทธ
 สรรสร้างงานประดิษฐ์ [รับ 20 ,ลง 20] #นางอัจฉรา ขาวพุ่ม
 ร้อง-เล่น-บรรเลง [รับ 20 ,ลง 15] #นางสาวธนันท์ธรณ์ เชียรประสงค์
 ฟุตบอล 1 [รับ 20 ,ลง 20] #นายไกรสิทธิ์ เกื้อกูล 1
 ประดิดประดอย 1 [รับ 15 ,ลง 15] #นางสาวพิมพ์พิศา ประดิษฐานุสรณ์
 ประดิดประดอย 2 [รับ 15 ,ลง 10] #นางสาวพิมพ์พิศา ประดิษฐานุสรณ์ 2
 ประดิดประดอย 3 [รับ 15 ,ลง 4] #นางสาวพิมพ์พิศา ประดิษฐานุสรณ์ 3
 A-MATH (ม.ปลาย) [รับ 12 ,ลง 0] #นางสาววรรณี บุญเต็ม

 

 
admin
     
Untitled Document

Untitled Document


© All rights reserve by Srinagarindra The Princess Mother School Phuket ,Power by Phuket IT Care