Untitled Document
Username
Password
  

Untitled Document
Menu
วิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมชุมนุม

Untitled Document
ภาษาอังกฤษวันละคำ 
ครูผู้สอน :  นางวัลดี หลักฐาน
จำนวนนักเรียนที่รับ ม.ต้น  0 คน ม.ปลาย 17 คน
จำนวนที่สมัครแล้ว ม.ต้น  0 คน ม.ปลาย 17 คน
ห้อง 115

รายชื่อนักเรียน
ลำดับ ชื่อ สกุล ชั้น ห้อง เลขประจำตัว
1 ณัฐริกา ขวดแก้ว 5 4 5616
2 ธิติสุดา แต้มดี 5 4 5619
3 นูรีน ประสารพจน์ 5 4 5675
4 ปรียานุช แซ่ซี้ 5 4 5677
5 กนกวรรณ สารวาท 5 4 7616
6 ดารณีรัตน์ แสงอุ่น 5 4 7621
7 นลินี บุญคง 5 4 7625
8 ปิยนุช ถนอมไถ 5 4 7626
9 สิตานันท์ กำไลทอง 5 5 5816
10 เพชรลดา หนูส่ง 5 5 5628
11 ศุกนภา อรัญญาสิต 5 5 5686
12 เปมิกา คำแสนโต 5 5 5765
13 เรืองนภา สังข์สี 5 5 5814
14 พลอยพรรณ ปรีชาจารย์ 5 5 7638
15 วิภาดา รัตนกาย 5 5 7641
16 สุดารัตน์ สิงฆาฬะ 5 5 7645
17 สุภานัน หยั่งทะเล 5 5 7646

:: Print ::

     
Untitled Document

Untitled Document


© All rights reserve by Srinagarindra The Princess Mother School Phuket ,Power by Phuket IT Care