Untitled Document
Username
Password
  

Untitled Document
Menu
วิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมชุมนุม

Untitled Document
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ครูผู้สอน :   
จำนวนนักเรียนที่รับ ม.ต้น  0 คน ม.ปลาย 100 คน
จำนวนที่สมัครแล้ว ม.ต้น  0 คน ม.ปลาย 22 คน

รายชื่อนักเรียน
ลำดับ ชื่อ สกุล ชั้น ห้อง เลขประจำตัว
1 สุจิรา เหมือนแก้ว 4 1 09233
2 อลีนา ศรีนวลน้อย 4 1 09235
3 สุริณี อยู่เอี่ยม 4 3 09264
4 โสธิตา อยู่เอี่ยม 4 4 09278
5 อาภรณ์ รอดพิศดาร 4 5 09291
6 ธันย์ชนก หินสูงเนิน 5 1 6977
7 ชนัดชา ต้นตระกูลทองคำ 5 4 7014
8 พัชรกัญญ์ เกษแก้ว 5 4 8787
9 วรพรรณ ประทุมมณี 5 4 8800
10 ธีรภัทร์ ชูรัตน์ 5 6 8817
11 เบญจวรรณ บุญทิพย์ 5 6 7040
12 ชนาพร เหมือนดวง 5 6 6880
13 อาทิตยา สำเภาทอง 5 6 7051
14 สุพรรณี พรหมแก้ว 5 6 7047
15 ธนพล เจริญทรัพย์ 5 7 6959
16 จีรานันท์ พรหมมาศ 5 7 6879
17 ซามีมี สาลิกา 5 7 8831
18 ทรงชัย ทับแก้ว 5 8 6757
19 ศุภวัฒน์ ทองงาม 6 3 6435
20 รังสิมัณตุ์ วิชิตบุตร 6 3 6533
21 อริสรา ทองเคลื่อน 6 4 6261
22 สุตาภัทร จรุงพันธ์ 6 4 8241

:: Print ::

     
Untitled Document

Untitled Document


© All rights reserve by Srinagarindra The Princess Mother School Phuket ,Power by Phuket IT Care