Untitled Document
Username
Password
  

Untitled Document
Menu
วิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมชุมนุม

Untitled Document
จิตวิทยาพาเพลิน 
ครูผู้สอน :  นางสาวพาตีเมาะ สาและ
จำนวนนักเรียนที่รับ ม.ต้น  9 คน ม.ปลาย 8 คน
จำนวนที่สมัครแล้ว ม.ต้น  9 คน ม.ปลาย 8 คน
ห้องแนะแนว

รายชื่อนักเรียน
ลำดับ ชื่อ สกุล ชั้น ห้อง เลขประจำตัว
1 ปณิชา มุ่งวิจิตร์ 1 1 7712
2 เตชินท์ วังกาศ 2 1 7299
3 พงพันธุ์ ศักดาสาวิตร 2 1 7344
4 เอเซีย ดุมลักษณ์ 2 1 7436
5 ตันติกร เริงสมุทร 2 11 7535
6 โพนนัมบาลัม คูมาราสวามี 2 11 7539
7 อันวา พลอยขาว 2 11 7545
8 พิมพ์ลภัส พิพัฒน์สมบัติ 2 11 7552
9 รชตวรรณ มีเพียร 2 11 7556
10 ซะรอฮ เหมริหนี 4 3 87978
11 สุวิมล เพิ่มพูน 4 3 10078
12 สุภาวดี อ่อนหยู 5 6 5687
13 นันทินี รัตนมุณี 5 6 5761
14 อัลสินา อุส่าห์การ 5 6 5868
15 ธนวรรณ แก้ววิทยา 5 6 7654
16 วาสนา อินอ่อน 5 6 7659
17 พิชามญชุ์ พันธุลาภ 5 6 07684

:: Print ::

     
Untitled Document

Untitled Document


© All rights reserve by Srinagarindra The Princess Mother School Phuket ,Power by Phuket IT Care