Untitled Document
Username
Password
  

Untitled Document
Menu
วิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมชุมนุม

Untitled Document
แล้วแต่จะเรียน 
ครูผู้สอน :  นางสาวอลักตา สิทธาคม
จำนวนนักเรียนที่รับ ม.ต้น  0 คน ม.ปลาย 18 คน
จำนวนที่สมัครแล้ว ม.ต้น  0 คน ม.ปลาย 18 คน
ห้อง 312

รายชื่อนักเรียน
ลำดับ ชื่อ สกุล ชั้น ห้อง เลขประจำตัว
1 ผกาพรรณ ทองทรัพย์ 4 2 05668
2 สุชานาฎ แต้มต่อผล 4 2 64950
3 ธีรวุฒิ กองข้าวเรียบ 6 6 5036
4 สรารัตน์ แสงขำ 6 6 5204
5 ณริศรา นายาว 6 6 5239
6 ศิรประภา ไวยสิทธิ์ 6 6 5253
7 อัญชนา หางนาค 6 6 5254
8 ณัฐณิชา แก้วมี 6 6 5285
9 มิ่งขวัญ นิ่มน้อย 6 6 5338
10 บุษยากร เกตขาว 6 6 5066
11 วศินี เอกอุดมพงษ์ 6 6 7110
12 ชนกันต์ นิลนาค 6 6 5301
13 ณัฐวดี ทองลิ่ม 6 6 5061
14 ชนกนันท์ แซ่ฉั่ว 6 6 5102
15 อนัญญา หนูคล้าย 6 6 5120
16 นิศารัตน์ บริโท 6 6 5149
17 ชุติมา ศรีสวัสดิ์ 6 6 5237
18 พิสิษฐา พูลเพิ่ม 6 6 7109

:: Print ::

     
Untitled Document

Untitled Document


© All rights reserve by Srinagarindra The Princess Mother School Phuket ,Power by Phuket IT Care